บทความภาษาไทย ปี พ.ศ. 2546

อ่านข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ และผลกระทบในประเทศไทย ได้ที่ : www.thaiactonglobe.net


บทความภาษาไทย ปี พ.ศ.


2541

2542

2543

2544

2545

 

 

 

 

 

******************************************** ***********************************************

รวมพลังหยุดยั้งสงครามได้ที่ : www.carefor.org