ឯកសារនេះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃនិន្នាការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ ពីការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការវិនិយោគខ្នាតធំរបស់អន្តរជាតិ និងក្នុងស្រុក និងបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃការវិនិយោគបែបនេះ ទៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) ជាពិសេសទៅលើលក្ខខណ្ឌរស់នៅ និងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនេះ។ ឯកសារនេះ ផ្តល់ជូននៅការវិភាគបែបស៊ីជម្រៅមួយទៅលើទំហំ និងប្រភេទផ្សេងៗនៃការវិនិយោគខ្នាតធំ នៅក្នុងតំបន់ ហើយនឹងពីរបៀបដែលការវិនិយោគទាំងនេះធ្វើឲ្យនិយោគិនខ្នាតធំមា

របាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពី "តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង​ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ ករណីសិក្សាមួយលើការគ្រប់គ្រង និងការកេងប្រវ័ញ្ចដីធ្លី និងកម្លាំងពលកម្មក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការសិក្សាលើករណីសិក្សាចំនួនពីរលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទឹកចិត្ត និងការធានាដែលផ្តល់ជូនដល់អ្នកវិនិយោគដោយធ្វើការថ្លឹងថ្លែង និងការការពារផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍ កម្មករ និងបរិស្ថាននៅមូលដ្

ECO -FRIENDLY PRINTABLE VERSION WITH NO PICTURES (text only)!

On the 45th anniversary of the declaration of Martial Law, young activists in the Philippines urge their fellow Filipinos to fight against the tyrannical rule of Duterte and to defend the democratic rights of the people. 2017 September 21. Quezon City, Philippines.

In many countries in Asia, new forms of authoritarianism are on the rise. In the Philippines, Rodrigo Duterte—a former mayor accused of organizing death squads and who promised to make the fish of Manila Bay grow fat from the bodies of drug dealers—won the presidential elections in 2016. In Thailand in 2014, a general who had favored cracking down on demonstrators led other military leaders in launching a coup against the democratically elected government.

Agriculture has been the driving force for India’s economy. At one point farming was even considered to be one of the most respectable job an individual could have. However, with the shift from zero budget farming to the rapid commercialisation of agriculture, many farmers have found themselves displaced or stuck in a vicious circle of debt trap.

 CONTRACT FARMING AND ITS IMPLICATIONS ON SMALL SCALE FARMING IN INDIA

For majority of peasants and indigenous people in India and around the world, climate change is a dreadful reality that has drastically altered their and rendered them vulnerable to hunger, poverty and deprivation. Even at the best of times, millions of them live on the edge, surviving on paltry income. Climate change has forced many to go hungry, abandon or sell their meagre land holdings, force them to migrate to urban slums searching for work.

Focus on the Global South, Statement on the failure of MC11 in Buenos Aires
 

December 15th, 2017 - On the fifth anniversary of the enforced disappearance of Lao civil society leader Sombath Somphone, we, the undersigned organizations, express outrage at the Lao government’s failure to independently, impartially, effectively, and tran

For its video on the situation of human rights in Asia, human rights violations in the form of extrajudicial killings and enforced disappearances, Focus will receive a human rights award; the video received the most likes and share among the participants/contenders. The awards night is on December 1, 2017.

Pages

Subscribe to